Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, Offerte, Oriënterende communicatie en uitvoering van werkzaamheden door of van Legal Students. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Legal Students alleen bindend indien en voor zover deze door Legal Students uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

b. Legal Students: Legal Students B.V., kantoorhoudende te (1019 GW) Amsterdam aan de Jollemanhof 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80934722;

c. Offerte: de offerte of het aanbod die Legal Students heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat, alsmede welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is;

d. Opdracht: de door de Partijen overeengekomen dienstverlening;

e. Opdrachtgever: de Partij die met Legal Students de Overeenkomst aangaat;

f. Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;

g. Partij: Legal Students dan wel Opdrachtgever;

h. Partijen: Legal Students en Opdrachtgever;

i. Urenbundel: dienstverlening op uurbasis waarbij de Opdracht nader in te vullen is;

j. Factuurdatum: de datum waarop de factuur door Legal Students is verzonden aan de Opdrachtgever.


Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken
1. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend bij het sluiten van de Overeenkomst.

2. Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.

3. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële Opdracht is vrijblijvend en verplicht de Opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan één uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan één uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdracht worden aangemerkt, en kan Legal Students hiervoor kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever op basis van haar uurtarief. Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan Legal Students daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief.

4. Een Offerte verliest haar geldigheid 30 (dertig) kalenderdagen na de datum van verzending door Legal Students.

5. Indien in de Offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum enkel als indicatietermijn. Legal Students is bevoegd de oplevering uit te stellen, zonder nader bericht, in het geval Opdrachtgever het aanbod niet binnen één werkdag aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Offerte, of indien zich andere omstandigheden voortdoen waardoor Legal Students redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.

Artikel 3. Aanvaarding van de Opdracht
1. De Offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever instemt met de Offerte, of indien Legal Students redelijkerwijs een gedraging van Opdrachtgever mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.

2. Legal Students behoudt zich het recht voor een Opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering voor Legal Students onder de overeengekomen Omschrijving van Opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding mag de Opdracht slechts met instemming van Legal Students worden gewijzigd.

Artikel 4. Uitvoering en beëindiging van de Opdracht
1. Legal Students zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Legal Students het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Legal Students aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Legal Students worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Legal Students het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.

4. Opdrachtgever zal de door Legal Students verstrekte resultaten van de Opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door Legal Students opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is Legal Students gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van Legal Students om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft Legal Students in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.

5. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Legal Students ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Legal Students en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.

6. Indien Opdrachtgever nalaat binnen een redelijke dan wel de in de Offerte omschreven termijn te reageren op (de) conceptversie(s) van de Opdracht, is Legal Students gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het daaruit voortvloeiende meerwerk op basis van haar uurtarief.

7. De uitkomst van de door Legal Students generatoren is afhankelijk van de invulling door Opdrachtgever. Legal Students garandeert niet dat de uitkomst van toepassing is op de situatie van Opdrachtgever.

8. Legal Students en Opdrachtgever kunnen een Opdracht niet tussentijds beëindigen, tenzij hier in de Opdracht van is afgeweken. Deze bepaling doet niet af aan hetgeen in artikel 3.2. overeengekomen.

9. Legal Students is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.

10. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 5. Geheimhoudingsverplichtingen
1. Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.

2. Indien Legal Students bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan Legal Students zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Legal Students niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Legal Students over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Legal Students om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Alle door Legal Students genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.

2. Tenzij anders overeengekomen wordt per kalendermaand door Legal Students een factuur voor het verschuldigde bedrag gestuurd. Legal Students zal voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.

3. Het is Legal Students toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Dit is bij afname van een Urenbundel altijd het geval. Het is Legal Students tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door Legal Students is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever machtigt Legal Students de bedragen voor de Abonnementsdiensten via automatische incasso te innen. Opdrachtgever zal het rekeningnummer voor automatische incasso zo spoedig mogelijk aan Legal Students verschaffen, maar in ieder geval op eerste verzoek aan Legal Students. Indien de incasso niet slaagt, is Legal Students gerechtigd om EUR 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

5. De betalingstermijn voor door Legal Students verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) kalenderdagen na de Factuurdatum.

6. Na oplevering van het (eerste) concept dan wel (eerste) concepten van de Opdracht is Opdrachtgever het gehele c.q. het resterende Offertebedrag aan Legal Students verschuldigd.

7. Ten aanzien van de Urenbundel, vervalt ieder recht op te werken uren een jaar na het sluiten van de daartoe gesloten Overeenkomst. Totdat het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Legal Students, is Legal Students niet verplicht om werkzaamheden te verrichten.

8. Indien Opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met EUR 12,50 (twaalf euro en vijftig cent) administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval verplicht om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus volledig te vergoeden.

10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en/of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. Indien Opdrachtgever de Opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Legal Students gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de Factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Legal Students. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.


Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Legal Students aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Legal Students is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Legal Students toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

3. Iedere aansprakelijkheid van Legal Students voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade, zoals omschreven in artikel 2:96 lid 2 BW, of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Cursus en schade wegens door Legal Students gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.

4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Legal Students op grond van de vorige leden dan wel uit welke hoofde dan ook is gemaximeerd tot de waarde van de Opdracht met een maximum van EUR. 50.000,- per kalenderjaar en ongeacht het aantal gebeurtenissen.

5. De aansprakelijkheid van Legal Students wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Legal Students onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Legal Students ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Legal Students in staat is adequaat te reageren.

6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Legal Students of haar bedrijfsleiding.

7. Opdrachtgever vrijwaart Legal Students voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Onder overmacht kan vallen storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, alsook andere gebeurtenissen waardoor Legal Students redelijkerwijs niet de Opdracht kan uitvoeren. De uitvoering van de Opdracht zal in geval van een overmachtssituatie worden opgeschort. Wanneer de omvermachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, zal de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Legal Students behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende Overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.

3. Legal Students zal binnen de termijn van 30 (dertig) dagen de gemelde bezwaren van Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Legal Students een bezwaar passeert, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen tot uiterlijk het moment dat de wijzigingen in werking treden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Legal Students en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10. Overige bepalingen
1. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Legal Students niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Legal Students aangeboden overeenkomst.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk", mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Legal Students en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. De Opdrachtgever geeft Legal Students toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Legal Students.

5. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres- en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Legal Students, doch in ieder geval op eerste verzoek van Legal Students.

6. De registraties in de systemen van Legal Students vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

7. Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Students de andere Partij. Legal Students mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van Opdrachtgever.

8. Na het eindigen van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen uit deze algemene voorwaarde van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de Overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Hieronder vallen artikel 5 (Geheimhoudingsverplichtingen), artikel 7 (Aansprakelijkheid) en artikel 9 (Toepasselijk recht en geschillen).
Versie: 1 november 2022

Algemene voorwaarden Legal Students B.V.